Van de voorzitter

 

Alhoewel niet gebruikelijk wil ik als voorzitter van “De Wheatens” deze keer reageren op de afgelopen ALV van zondag 3 april jl. Het was een (in)spannende ALV, waarbij de oplettende aanwezigen hebben kunnen merken dat er wat onderhuidse spanningen direct voorafgaande aan en tijdens de  vergadering bij diverse (bestuurs)leden aanwezig waren. Op zich is dat niet erg, maar wel lastig als voorzitter om dit “alles” dan in goede banen te leiden. Gelukkig zijn wij er met zijn allen weer in geslaagd om die zaken die ons binden voorrang te geven op de zaken die ons scheiden. Verschillen in gedachten en opvattingen over de diverse agendapunten en onderwerpen zijn alleen maar goed voor de discussie, als wij dit dan wel doen met respect voor elkaar; het maakt de uitkomst hiervan vooral sterker.

Voorafgaande aan de ALV zijn er door diverse leden, naast een aantal voorstellen vanuit het bestuur, reacties gegeven en andere voorstellen ingediend. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur deze van een reactie voorzien en voor zover de tijd het toeliet, in de agenda opgenomen en tijdig in Swheat’s Nieuws geplaatst. Daarnaast is dit ook op de website gezet en nog aangevuld. Een goede zaak als het gaat om de voorbereiding van eenieder op de vergadering.

Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat er direct voorafgaande aan en  tijdens de vergadering en na afloop hiervan wat irritaties bij (bestuurs)leden zijn ontstaan, al dan niet voortkomende uit het elkaar onvoldoende begrijpen en onvoldoende vooraf tijdig en duidelijk communiceren.  Niet alleen ik als voorzitter, maar het gehele bestuur, vindt dit bijzonder jammer en niet passend in en bij onze vereniging. Mochten er leden zijn die zich tijdens de ALV “tekort” gedaan voelen, dan willen wij als bestuur aangeven dat ons dat spijt en dat dit zeker niet de bedoeling was en is. Het belang van de gezonde Wheaten als goede kameraad voor onze eigenaren is wat ons allen drijft en daar spannen wij ons voor in.

Terugkijkende op de ingediende voorstellen als het gaat om de gezondheid van ons ras kunnen wij vaststellen dat wij het eens zijn met elkaar. Over de weg daar naar toe en de snelheid die wij hierbij moeten betrachten wordt nog verschillend en genuanceerd  gedacht. Het door dhr. Bakker, namens een voldoende aantal leden, ingebrachte voorstel om DNA-testen verplicht te stellen is hier een voorbeeld van.  De voorstellers willen reeds nu een verplichting opnemen, terwijl  andere leden deze verplichting op dit moment nog te vroeg vinden en zelfs publicitair negatief voor ons ras vinden werken.
De namens dhr. Bakker sprekende leden hadden  een presentatie voor de verdere onderbouwing van hun voorstel voorbereid. Kort voor de vergadering hebben zij dit kenbaar gemaakt aan een lid van het bestuur. Het bestuur heeft dit initiatief positief gewaardeerd en had er geen bezwaar tegen om hier tijdens de vergadering alsnog ruimte voor in te ruimen. Echter direct voorafgaande aan de vergadering zijn hierover, door miscommunicatie, misverstanden ontstaan. Ik trek het mij persoonlijk aan dat ik hier onvoldoende aandacht aan heb besteed en ik bied de initiatiefnemers van/voor deze presentatie hiervoor mijn verontschuldigingen aan.

Wij zijn het als bestuur, gezondheidscommissie en vereniging eens met elkaar dat de gezondheid van de rashond terecht volop in de belangstelling staat en deze belangstelling dan ook verdient. Wij willen daar waar mogelijk pro-actief voldoen aan de ontwikkeling van wettelijke verplichtingen en gedragslijnen en tevens aan de  ontwikkelingen die zich op dit gebied afspelen binnen de Raad van Beheer (onder andere het programma Fairfok). We hebben kunnen vaststellen dat de medische wetenschap hier ook snel op inspeelt en hard werkt aan de ontwikkeling van erfelijkheidsonderzoek en steeds meer DNA-testen op de markt brengt. Het bestuur en de gezondheidscommissie zullen deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. Daar waar DNA-testen ook hun bewezen geldigheid voor ons ras hebben, zullen wij deze zeker aanbevelen en zo nodig verplicht gaan stellen. Het is echter aan de ALV om hierover, als de tijd zich aandient, een beslissing te nemen. Het bestuur en de gezondheidscommissie willen voorstellen hiertoe eerst behandelen in het Fokkersoverleg en het advies/ de aanbevelingen uit dit overleg, na bespreking in het bestuur, zoals gebruikelijk, voorleggen aan de ALV ter besluitvorming. Wellicht een overbodige opmerking van mijn kant: de fokker blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor  de wijze waarop hij/zij invulling geeft aan het verantwoord en gezond fokken.

Het bestuur werd tijdens de ALV , na een toelichting door mij, uitgebreid van vijf naar zeven personen en aangevuld met de dames Dieta Hamstra, Linda Punselie en Jacqueline van Riet. Dit is gedaan, mede op voordracht van de drie nieuwe bestuursleden, omdat tijdens de laatste periode gebleken is dat bij langere uitval of het niet ter beschikking zijn van een bestuurslid, de vier andere bestuursleden  het niet meer automatisch bij kunnen benen. Door uitbreiding van het bestuur wordt deze kwetsbaarheid ondervangen, de werklast beter verdeeld en de continuïteit beter gewaarborgd. Daar deze wijzigingen in formele zin niet overeenkomstig de spelregels in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn, is besloten dat een en ander  bekrachtigd moet worden in de volgende ALV.  Dit zal tijdig in Swheat’s Nieuws opgenomen worden en eventuele tegenkandidaten kunnen zich dan melden.

Helaas heeft mw. Jacqueline van Riet enkele dagen na de ALV het bestuur op de hoogte gesteld van haar besluit om toch af te zien van een bestuursfunctie. Zij had alles overwegende te weinig vertrouwen in een vruchtbare samenwerking binnen het bestuur. Wij vinden dit als bestuur jammer, maar, ondanks onze constatering dat ons meer bindt dan scheidt, wel begrijpelijk en kunnen dit besluit dan ook alleen maar respecteren. Gelukkig blijft Jacqueline wel een positief kritisch lid van onze vereniging.

Dit besluit doet echter wel weer een vacature ontstaan in het bestuur. Wij zijn dus weer op zoek naar aanvulling hiervan. Mocht een van jullie hiervoor belangstelling hebben, dan nodigen wij je graag uit om dit kenbaar te maken.

Ik sluit af met een hartelijke groet en hoop jullie te ontmoeten op de nakomelingendag,  tegenwoordig ook jonge hondendag genoemd, op zondag 24 april aanstaande.

Peter van Gerven, voorzitter.