Agenda ALV – wijziging

J:\Wheatens\Logo\Wheaten logo 4.png

Zondag 20 maart 2022
Algemene Ledenvergadering
Tijd: 14.00 uur
Locatie:        H.F. Witte Centrum, De Bilt

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Irish Softcoated Wheaten Terrier “De Wheatens”, opgericht in 1976, nodigt alle leden hierbij uit tot het deelnemen aan een Algemene Ledenvergadering.

Agenda

 1. Opening vergadering en vaststellen van de agenda
 2. Notulen ALV d.d. 18 april 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2021 secretaris
 5. Jaarverslag 2021 penningmeester
 6. Verslag kascommissie 2021
 7. Decharge penningmeester/het bestuur over het gevoerde beleid 2021
 8. Begroting 2022 en vaststelling mandaat 2022
 9. Samenstelling kascommissie 2023
 10. Evenementen
 11. Normenmatrix
 12. Bestuursverkiezing.
  Er is een vacature algemeen bestuurslid, hiervoor is nog geen kandidaat gevonden.
  Dhr. D. Alferink, penningmeester en mevr. H. Voerman, algemeen bestuurslid, zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Kandidaten en tegenkandidaten kunnen tot zeven dagen voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend, voorzien van de handtekeningen van tien leden. 
 13. Uitreiking oorkondes Nederlands Kampioenen 2021
 14. Wheaten Top Vijf 2021
 15. Rondvraag
 16. Sluiting van de vergadering

De financiële stukken en het jaarverslag van het secretariaat kunnen twee weken van tevoren opgevraagd worden via secr@wheaten.nl