Privacy

Het bestuur van De Nederlandse Vereniging voor de Irish Soft Coated Wheaten Terrier ‘De Wheatens’ verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Het bestuur acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens daarbij van groot belang, waarvoor wij ons graag via deze Privacyverklaring verantwoorden.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Deze staan te lezen in deze privacyverklaring
  • Wij onze verzameling persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden
  • Wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken
  • Wij uw recht respecteren om op uw verzoek uw persoonsgegevens ter inzage te geven en/of te corrigeren
  • U het recht heeft ons te verzoeken persoonsgegevens van u te verwijderen.

Als u lid bent of wordt van onze vereniging verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Tevens kunnen wij deze gegevens verkrijgen van niet-leden, bijvoorbeeld tijdens de inschrijving van een door ons georganiseerd evenement. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • In geval van automatische incasso: een rekeningnummer

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw lidmaatschap te waarborgen of om uw inschrijving voor een evenement te kunnen afhandelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar. De gegevens worden vervolgens gewist. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Tijdens evenementen die georganiseerd worden door ‘De Wheatens’ worden er regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen worden geplaatst op de website of de Facebookpagina van onze vereniging. Wij gaan ervan uit dat deelnemers aan deze evenementen geen bezwaar hebben tegen het plaatsen van deze foto’s. Mocht dat wel het geval zijn, neemt u dan contact met ons op.

Gepubliceerd op 23 mei 2018