Website

Deze week is onze website overgezet naar een andere Provider. Helaas werkt de website niet 100% naar behoren en zal in de loop van dit jaar begin volgend jaar worden vervangen door een nieuwe look!

Nieuwe Voorzitter

Tijdens de laatste ALV van 18 april jongstleden is de heer Ron Mengerink als nieuwe voorzitter gekozen van onze vereniging, Wij als bestuur zijn blij met deze invulling van deze positie. Thans is er nog een openstaande vacature voor een algemeen bestuurslid.

Maartnummer Swheat’s Nieuws

De redactie van Swheat’s Nieuws wil in het maartnummer aandacht besteden aan activiteiten en sporten die je met je Wheaten kunt doen. Heb je een leuk verhaal en/of mooie foto’s stuur ze dan aan redactie@wheaten.nl en wie weet  wordt jouw verhaal gepubliceerd in Swheat’s Nieuws!

In Memoriam: Martin van de Weijer

Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van ons oud-voorzitter en erelid

Martin van de Weijer

Overleden te Haarlem, 30 oktober 2020 in de leeftijd van 95 jaar.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van de hoogste Nederlandse Kynologische onderscheiding: Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie
FCI-Allround keurmeester
Vele jaren organisator van de Winner hondententoonstelling
Voorzitter van “De Wheatens” van maart 1994 tot maart 2002
Erelid van vele kynologische verenigingen in Nederland, waaronder “De Wheatens”.

Martin van de Weijer heeft als keurmeester van ons ras maar zeker ook als bestuurslid van onze vereniging invloed gehad op fokkers en liefhebbers van de Irish Soft Coated Wheaten Terrier.  Hieronder volgen enkele quotes van hem die gepubliceerd zijn in ‘van de voorzitter’ in ons clubblad Swheat’s Nieuws, opgetekend door Mariella van Niekerk.

‘Bij rashondenfokkerij dient voorop te staan, dat zodanige combinaties van ouderdieren worden overwogen dat verwacht mag worden dat er pups worden geboren die in de toekomst hun steentje bijdragen aan de instandhouding en waar mogelijk verbetering van het ras. Uitgangspunten daarbij zijn kerngezonde, levenslustige, karaktervolle ouderdieren, die meer dan voldoende raskwaliteit dienen te bezitten en uit wier afstamming blijkt dat voorgaande generaties aan dezelfde eisen voldoen. Het vergt veel studie, inzet en volharding om dat doel te bereiken. Rashondenfokkerij is niet het zomaar paren van twee raszuivere dieren, die ongetwijfeld pups van hetzelfde ras op de wereld brengen. Een dusdanige activiteit valt onder de noemer vermeerdering en daar zit niemand op te wachten. Goede Irish Soft Coated Wheaten Terriers fokken is geen sinecure. Hoogwaardige rasvertegenwoordigers zien te verkrijgen is een bijna niet te verwezenlijken ideaal, omdat het aantal mogelijkheden om tot een goede combinatie te geraken zeer beperkt is.’

‘Het is belangrijk dat alle fokkers de schouders onder het ras zetten, met als enige doelstelling:  een gezonde, vitale, goed gebouwde , karaktervolle terrier met een zo goed mogelijk rasbeeld, wars van overdrijving.’

‘Ook besturen van verenigingen dienen zich bewust te zijn dat de maatschappij waarin wij vertoeven, andere visies ontwikkelt dan die waaraan men gewend is en het niet een ieder gegeven nieuwe gezichtspunten te aanvaarden. Bij de minste of geringste tegenslag klinkt dan het verlangen naar het verleden, waarin alles veel en veel beter was. Afgezien van het feit of dat inderdaad het geval is, gaat elke vergelijking met een oude situatie mank.’

‘Natuurlijk moet elke vereniging trachten haar leden te wijzen op de juiste interpretatie van importante standaardeisen. Net zo min dat er in welk ras dan ook een ideale hond is die optimaal voldoet aan alle raseisen, net zo min moeten wij de illusie koesteren dat een ras over de hele wereld uniform te fokken is. Het moet wel nagestreefd worden, maar of het ooit zal lukken is de vraag. Het streven is schoon, ook in 1997.’

Wij wensen zijn echtgenote en familie heel veel sterkte.

Nieuw Erelid: Peter van Gerven

Na een jarenlang voorzitterschap van onze vereniging heeft Peter van Gerven besloten het stokje door te geven. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september is er besloten hem voor alle bewezen diensten het Erelidmaatschap van “De Wheatens” te verlenen. Peter, die helaas niet op de ALV aanwezig kon zijn, heeft het Erelidmaatschap intussen in dank aanvaard.

ALV 20 september 2020

Hieronder vindt u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze rasvereniging, deze zal plaatsvinden op zondag 20 september 2020 in Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. De aanvang is 14.00 uur.

ALV Corona protocol
Het ALV Corona protocol zal vóór de Algemene Ledenvergadering op onze website gepubliceerd worden. Leden die zich voor de ALV aangemeld hebben, zullen het ALV Corona protocol ook via email opgestuurd krijgen. Het protocol zal op de dag van de ALV gehanteerd worden om de veiligheid van alle aanwezigen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Mochten de actuele landelijke omstandigheden het niet toelaten om een fysieke Algemene Ledenvergadering op 20 september te kunnen organiseren dan zullen wij hier tijdig melding van maken en u zo spoedig mogelijk informeren over een nieuwe datum of een eventuele andere vorm van vergaderen.

Verplichte aanmelding voor de ALV (vooraf)
Gezien de planning en de organisatie van deze dag verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 13 september a.s. aan te melden via: secr@wheaten.nl
Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn, zodat wij het registratieproces en het protocol goed kunnen uitvoeren. Om die reden zal de zaal vanaf 13.00 uur open zijn.

Agenda
De agenda voor de ALV vindt u hier: Agenda ALV september 2020

Kampioenschaps clubmatch

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de Kampioenschapsclubmatch door te schuiven naar 2021. In verband met de coronacrisis blijkt het niet mogelijk te zijn een evenement als een clubmatch te organiseren. Het bestuur vindt het het heel erg jammer, maar rekent op uw begrip.